Zorgvisie

Visie op begeleiding en ontwikkeling

1 Positie van de Ouders

Ouders hebben een zeer belangrijke rol als het gaat om de begeleiding van hun kinderen.

Daarnaast hebben we te maken met jongvolwassenen die de stap maken hun eigen zelfstandige leven te leiden.

De individuele rol van de ouders wordt bezien vanuit “de driehoek van Egberts”. Deze driehoek is gelijkzijdig om de gelijkwaardige inbreng van alle hoeken uit te drukken, de bewoner heeft de toppositie omdat het uiteindelijk om hem draait en de ouders en begeleiders vormen samen de basis die de top draagt.

‘Als de basis solide is, kan de top zich ontplooien. Als er echter spanning of ruzie op de basis is komt de top in problemen.’ De driehoek is getekend als een puzzel: om één geheel te vormen moet er veel gepuzzeld, oftewel samengewerkt, worden

2 Positie van de bewoner

Het voelt aangenaam als je (als zorgvrager en/of ouder) op kwetsbare momenten in het leven kunt rekenen op professionals die hun vak verstaan en zich met jou verbinden.’ Weliswaar moet de professional beschikken over voldoende technische kennis en vaardigheden, maar in de benadering van de bewoner is doorslaggevend dat deze een uniek mens is. Voor deze professional is het unieke verhaal van de bewoner het vertrekpunt, binnen dit verhaal spelen de ouders een belangrijke rol.

De bewoner is aan de top van de driehoek gepositioneerd. Autonomie is hier het sleutelbegrip. Enerzijds gaat het hier om relationele autonomie, anderzijds om existentiële autonomie (iemand behoort tot zichzelf). Vooral de relationele autonomie is van belang waarbij de bewoner zoveel mogelijk zeggenschap en eigen regie heeft. Het in praktijk brengen van deze visie betekent dat begeleiders vraaggericht werken.

Als hierbij voorbij wordt gegaan aan de positie van de ouders kan de bewoner in een loyaliteitsconflict worden gebracht. Een betere strategie is in dat geval erkennen en toepassen dat loyaliteit vóór autonomie gaat. ‘Pas als de basis in een driehoek voldoende stevig is.

3 Positie van de Begeleiding

De begeleiding in Grasboom Veenendaal wordt verzorgd vanuit WoondroomZorg.

WoondroomZorg werkt vanuit de gedachte ‘werken volgens de bedoeling’, ontleend aan het boek ‘Verdraaide organisaties van Wouter Hart. Deze werkwijze sluit aan bij “de driehoek van Egberts” zoals bij de positie van ouders en bewoner wordt genoemd. 

Binnen WoondroomZorg heeft dit geleid tot bevestiging over de juiste manier van werken en tegelijkertijd tot meer bewustwording dat samenwerking onderhoud vraagt. Bewoners, ouders en begeleiders zijn zeer te spreken over de woonvormen bij WoondroomZorg, omdat die erg goed aansluit bij de wensen van de bewoners.

Er wordt aan alle voorwaarden voldaan om zorg op maat te kunnen leveren. Er is permanent een sterke focus op de regie over eigen leven en de eigen kracht van bewoners: ‘zorg waar nodig, zelfstandig waar mogelijk’. Ouders hebben, samen met hun kind, maximale inbreng en invloed, met professionele ondersteuning. De begeleiders krijgen toenemend het vertrouwen van ouders en daarmee ruimte om zich als ondernemer op te stellen, altijd vanuit de gedachte om ‘te werken vanuit de bedoeling’.

WoondroomZorg werkt met een elektronisch cliënt dossier ECD. In dit dossier wordt het begeleidingsplan opgenomen. Daarnaast is er een cliëntprofiel, waar het levensverhaal, de mogelijkheden, wensen en beperkingen in staan. Het begeleidingsplan wordt minimaal 2 keer per jaar en zonodig vaker geëvalueerd. Hierbij kunnen naast de bewoner en persoonlijk begeleider, in overleg met de bewoner en indien van toepassing, de volgende personen betrokken worden: ouders, contactpersonen vanuit behandeling, werk of dagbesteding. Eén keer per jaar is ook de coördinator bij de evaluatie aanwezig. De evaluatie wordt ook opgenomen in het ECD. Daarnaast staan in dit dossier algemene gegevens.

Autisme is een aandoening die volgens de wetenschap niet te genezen is en iemand met autisme heeft daardoor het hele leven in meer of mindere mate begeleiding nodig. WoondroomZorg wil mensen met autisme begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. De zorg richt zich op groei naar maximaal haalbare zelfstandigheid. Vooral jongeren en adolescenten die nog in ontwikkeling zijn, zijn extra gebaat bij begeleiding naar zoveel mogelijk zelfstandigheid.

De begeleiding start met een uitgebreide intake met de toekomstige bewoner ( en eventueel ouder(s) of vertrouwenspersoon), waarbij de levensgebieden uitgebreid worden gescreend. Voor de intake is zoveel mogelijk informatie vanuit de behandeling of vanuit de thuissituatie nodig.

De begeleiding is op maat en afhankelijk van de behoefte meer of minder intensief. Tevens is de begeleiding afgestemd op de levensfase van de bewoner.

Bij Grasboom Veenendaal hebben de bewoners ieder twee vaste Persoonlijk Begeleiders (PB-ers), die in overeenstemming met elkaar en de bewoner de taken verdelen. Hierbij zal één en dezelfde begeleider, die samenwerkt met een andere instelling, tevens de centrale contactpersoon hiervoor zijn. Hierdoor kan iemand met autisme beter overzicht houden.

De zorg op maat zal bestaan uit een basispakket voor iedereen (aanwezigheid en gezamenlijke activiteiten), daarnaast is er ruimte voor het individuele deel (persoonlijke begeleiding). Wanneer er nog budgetruimte is binnen het PGB-budget, zou het na overleg met de twee persoonlijk begeleiders, eventueel mogelijk kunnen zijn om met een andere zorgaanbieder dan WoondroomZorg afspraken te maken betreffende aanvullende begeleiding op een specifiek gebied (niet zijnde persoonlijke begeleiding).