Zorg

Wonen bij Grasboom Veenendaal = kiezen voor begeleiding

Vaak hebben hebben jongvolwassenen met een vorm van autisme en hun ouders al een lastige weg afgelegd, voordat zij de stap zetten om zich aan te sluiten bij een ouderinitiatief. In hun zoektocht naar een passende woonvorm, weten ouders als geen ander, welke begeleiding er nodig is. De zorgleverancier WoondroomZorg B.V. is in samenspraak met ouders, de zorgcommissie en het bestuur van  Grasboom Veenendaal zorgvuldig geselecteerd. Het streven is dan ook om, samen met WoondroomZorg B.V., de juiste begeleiding op maat te bieden die gericht is op:

  • Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie
  • Het psychisch en psychosociaal functioneren
  • Het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast; het afwenden van gevaar voor de bewoner of anderen.
  • Het voorkomen van vereenzaming

Dit impliceert, dat het wonen bij Grasboom Veenendaal geen vrijblijvende zaak is, waar woningzoekenden zonder meer op kunnen inschrijven. Van de bewoner wordt verwacht dat hij/zij inzicht heeft in de beperking(en) die het autisme met zich mee brengt en gemotiveerd is om samen met zijn/haar begeleider zelfstandig te leren wonen. Dit inzicht is essentieel bij het ontvangen en aanvaarden van ondersteuning bij het leren omgaan met autisme.

Grasboomprojecten hebben er belang bij dat alle bewoners van de betreffende bewonersgroep de ondersteuning betrekken van dezelfde zorgaanbieder: alleen langs die weg kan naast de individuele begeleiding, een deel van het budget van de bewoners efficiënt en effectief worden ingezet voor gezamenlijke activiteiten en voor begeleiding op afroep, zeven dagen in de week, gedurende een groot aantal uren per dag.

Het Grasboomproject in Veenendaal voldoet in die zin aan de definitie ‘wooninitiatief’ zoals door het ministerie van VWS beschreven.

Een belangrijk aspect is dat de zorgvisie van WoondroomZorg B.V. naadloos aansluit bij de zorgvisie van Grasboom Veenendaal. Grasboom Veenendaal is formeel zorgaanbieder die de zorg inkoopt, op basis van de zorgvraag, bij WoondroomZorg B.V. Het Pgb maakt een vrije keuze van zorgleverancier mogelijk.

Hierdoor ontstaat een een zorgpartnerschap, waarin de Zorg-professionaliteit van WoondroomZorg B.V. en de ervaringsdeskundgheid van ouders en bewoners elkaar aanvullen. Door het gezamenlijk afnemen van zorg/begeleiding, verantwoord budgetbeheer, uitwisseling van ervaring en expertise en ondersteuning van ouders (vrijwilligerswerk/mantelzorg), kan er efficiënter gewerkt worden en is de kwaliteit van de zorg gewaarborgd.