Uitkomst thema-avond; samen meerwaarde ouderinitiatieven op de kaart zetten

‘Krachten bundelen’; ‘de meerwaarde van het ouderinitiatief en het wonen bij de Grasboom laten zien’; ‘lokaal initiatief nemen’; ‘het verhaal vertellen van bewoners’, waren enkele krachtige uitingen van ouders op de Grasboom informatie-avond van 23 januari jl.

Centrale vraag die ouders bezig houdt is of er toekomst is voor wooninitiatieven zoals De Grasboom binnen het Beschermd Wonen met Pgb. Aan de ouderinitiatieven zal het zeker niet liggen; het pioniersbloed stroomt nog steeds door de aderen en gezamenlijk willen ouders zoeken naar manieren om De Grasboom helder op de kaart te krijgen bij gemeenten, politiek en beleids-makers.

Na een inleidend gedeelte van Kristine Durksz (Per Saldo), over de stand van zaken m.b.t. het Beschermd Wonen en de samenwerking met de gemeenten en de ouderinitiatieven, werden groepen gevormd die zich verdiepten in de wijze waarop de visie en meerwaarde van de ouderinitiatieven fris en helder gecommuniceerd kunnen worden.

Van belang is te weten op welk niveau, of in welke fase, de contacten en communicatie op dit moment verlopen. We onderscheiden daarbij vijf niveaus;

  1. Informeren
  2. Raadplegen
  3. Adviseren
  4. Co-produceren
  5. Meebeslissen

Deze avond werd duidelijk dat sommige Grasboom initiatieven op dit moment, op het ‘adviserend’ niveau samenwerken met de gemeente en ook al een beweging maken naar ‘co-produceren’. Bij andere initiatieven is men in de informatie en/of raadplegende fase, waarbij nog erg gezocht wordt naar positionering van het wooninitiatief; men weet niet goed raad met het Pgb binnen Beschermd Wonen en de specifiek doelgroep.

Niet zo verwonderlijk als je je realiseert dat gemeenten bij Beschermd Wonen nog heel sterk aan ‘maatschappelijke opvang’, herstel en doorstroming denken. De ouderinitiatieven verdienen een bijzondere plaats en aandacht binnen het Beschermd Wonen. De doelgroep en visie van de Grasboom ouderinitiatieven past niet binnen de kaders van maatschappelijke opvang en vraagt om meer maatwerk. De Grasboom heeft de expertise en de ervaring in huis en we staan dichter bij de beleidstafels dan ooit. Kansen genoeg…. Alleen; Hoe doe je dat?

Om deze doelstelling te bereiken hebben de ouders met elkaar gebrainstormd over een stappenplan die als volgt is vormgegeven;

  1. Bondgenoten
  2. Informatie
  3. De zaak bepleiten bij de gemeente
  4. Publiciteit en communicatie

Deze avond is een start gemaakt met een nieuw initiatief binnen De Grasboom, waarbij ouders uit verschillende projecten aan de slag gaan met het thema ‘Grasboom op de Kaart’. Doel van de werkgroep is om de krachten te bundelen en feeling te houden met landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van Beschermd Wonen en mogelijk nieuw te ontwikkelen woonvormen. Daarbij kan, gaandeweg de werkgroep een zinvolle aanvulling zijn voor de lokale initiatieven en ondersteuning bij het ‘op de kaart zetten van hun project’ en bepaalde vraagstukken en knelpunten die op hun pad komen..

Een tiental ouders heeft zich enthousiast aangemeld voor de werkgroep; zij zullen binnenkort van start gaan en afspraken maken hoe e.a. verder vormgegeven gaat worden.

Met de start van de werkgroep ‘Grasboom op de kaart’ kreeg deze informatie-avond een zinvolle follow-up.

Was je uitgenodigd maar kon je er niet bij zijn deze avond en wil je meehelpen bij de werkgroep ‘Grasboom op de kaart’? Je bent van harte welkom !